TIỀN PHẠT THUẾ PHÁT SINH TRONG HOÀN THUẾ

(tiếp theo- phần 3)

Trường hợp trong quá trìn hoàn thuế, DN phát sinh tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thuế, kế toán trưởng, kế toán thuế tại DN cần chú ý các vấn đề sau

Tham khảo:  Pháp luật về thuế

Xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ được bù trừ với số tiền thuế GTGT được hoàn

  1. CQT có trách nhiệm xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác còn nợ NSNN để thực hiện bù trừ với số tiền thuế GTGT được hoàn.
  2. Tiền thuế nợ phải bù trừ bao gồm:
  3. a) Tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý
  4. b) Tiền thuế nợ (trừ tiền phí, tiền lệ phí hải quan) do cơ quan hải quan cung cấp theo Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế;
  5. c) Tiền thuế nợ NSNN văn bản đề nghị của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
  6. Sau khi đã bù trừ, trường hợp NNT là DN trụ sở chính có số thuế còn được hoàn trả nhưng có CN hạch toánPT có số tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày do CQT quản lý trên Hệ thống ứng dụng QL thuế thì  CQT phải tiếp tục bù trừ.Nếu nhiều CN hạch toán PT có số tiền thuế  nợ thì thứ tự bù trừ ưu tiên cho khoản nợ có hạn nộp xa nhất của CN.

Trường hợp CNHTPT có số thuế còn được hoàn thì phải thực hiện bù  trừ với số tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày của DN trụ sở chính.

Xem thêm:  Tư vấn tài chính

  1. CQT quản lý trực tiếp phải chịu trách nhiệm về số tiền thuế nợ trên Hệ thống ứng dụng QL thuế; CQ-TC có đề nghị số tiền thuế nợ NSNN được bù trừ phải chịu trách nhiệm về số liệu đã cung cấp choCQT.
  2. Trường hợp NNT có văn bản đề nghị cơ quan thuế trích số tiền thuế được hoàn nộp thay tiền thuế nợ NSNN cho NNT khác, cơ quan thuế xác định số tiền thuế được hoàn bù trừ với số tiền thuế nợ của NNT  khác (sau khi bù trừ số tiền thuế nợ của người nộp thuế).
  3. Sau khi nhận được Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều này, người nộp thuế có vướng mắc về số tiền thuế nợ đã bù trừ với số tiền thuế  được hoàn thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, cơ  quan hải quan, cơ quan, tổ chức đề nghị bù trừ nợ có trách  nhiệm giải quyết vướng mắc cho người nộp thuế.

Trường hợp số tiền thuế nợ đã bù trừ cao hơn số tiền thuế nợ  thực tế thì được xác định là khoản nộp thừa. Cơ quan thuế, cơ  quan hải quan xử lý theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật số  21/2012/QH13 hoặc cơ quan, tổ chức đề nghị số tiền thuế nợ bù  trừ xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan tham khảo hỏi đáp tại Diễn đàn kế toán .